Yksityisyys ja evästeet
Ole hyvä ja odota

Yksityisyys ja evästeet

Yksityisyyspolitiikka

1. Pankin henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt
Komplett Bank harjoittaa Suomessa rajat ylittävää toimintaa, joka kuuluu norjalaisen henkilötietolainsäädännön piiriin. Laki sääntelee pankin oikeutta käsitellä henkilötietoja. Tältä pohjalta pankki on laatinut laajat säännöt henkilötietojen suojaamisesta. Nämä säännöt täydentävät muita asiakkaan kanssa sovittuja sopimusehtoja ja koskevat kaikkia pankin ylläpitämiä nykyisiä ja tulevia palveluja.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia asiakastietoja ja arvioita, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen henkilönä.

Ellei käsittely perustu muuhun lainsäädäntöön, pankin käsittely tulee perustumaan asiakkaan vapaaehtoiseen, nimenomaiseen ja selkeään suostumukseen. Suostumus ei esim. ole tarpeellinen henkilötietojen rekisteröinnissä tai käsittelyssä silloin, kun henkilötietoja käytetään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen toteuttamisessa tai suoritetaan asiakkaan toimeksiantoa.

2. Käsittelyn tarkoitus
Komplett Bankin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on asiakastietojen hallinnointi ja laskutus. Lisäksi pankin on pystyttävä suorittamaan ne toimenpiteet, joita asiakkaan kanssa sovitut tehtävät ja sopimukset edellyttävät. Pankki tulee muutoin käsittelemään henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla tai siten kuin asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä tällaisen käsittelyn yhteydessä on sovittu.

Tämän lisäksi henkilötietoja käsitellään mm. seuraaviin tarkoituksiin:
Asiakasseuranta ja markkinointi (katso kohta 7)
Asiakkaan riskiluokitus ja luottokelpoisuus (katso kohta 8)
Rikosten ehkäisy ja havaitseminen – rahanpesuraportit (katso kohta 9)

3. Tietoa käsittelystä ja tarkastusoikeudesta
Komplett Bank antaa alla olevissa säännöissä yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystään.

Tiedot asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta pankin kanssa tulevat pääsääntöisesti olemaan saatavilla Omilta Sivuilta. Ellei asiakkaalla ole pääsyä Omille Sivuille tai hän ei jostain muusta syystä pysty lukemaan sähköistä asiakirjaa, voidaan tiedot toimittaa paperiversiona.

Asiakas voi kirjallisella, omakätisesti allekirjoitetulla pankille osoitetulla pyynnöllä vaatia saada nähtäväksi kaikki rekisteröidyt henkilötietonsa, saada tiedot siitä, millaisia tietoja käsitellään, ja tarkempaa tietoa pankin tietojen käsittelystä.

4. Pankin hankkimat henkilötiedot
Pankki hankkii rekisteröitävät henkilötiedot pääasiassa suoraan asiakkaalta. Kun tietoja kerätään kolmannelta taholta (esim. muilta pankeilta/finanssiyhtiöiltä, luottotietoyrityksiltä ja väestörekisteristä), ilmoitetaan siitä asiakkaalle, paitsi jos tietojen hankkimisesta on säädetty laissa, ilmoitusta ei voida antaa tai olosuhteet vaikeuttavat ilmoituksen antamista tai on todennäköistä, että asiakas on jo tietoinen hankkimisesta.

Jos pankki haluaa asiakkaalta tietoja, jotka eivät ole sopimuksen kannalta välttämättömiä, on pankin etukäteen ilmoitettava asiakkaalle, että tietojen antaminen on vapaaehtoista ja mihin tietoja käytetään (siis käsittelyn tarkoitus).

5. Henkilötiedot, jotka pankki rekisteröi
Komplett Bank tulee sopimuksen teon yhteydessä ja sopimusta ylläpidettäessä rekisteröimään asiakkaan ja muiden sopimukseen liittyvien henkilöiden tiedot. Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Pankki tulee rekisteröimään myös niiden henkilöiden tiedot, joiden hakemuksen tai vaatimuksen se on hylännyt tiedottaakseen asiakkaalle hylkäyksestä ja voidakseen myöhemmin osoittaa, että laina- tai maksusuorituksen hylkäys on ollut perusteltua.

6. Tietojen luovuttaminen
Rekisteröidyt henkilötiedot tullaan luovuttamaan viranomaisille ja muille ulkopuolisille, kun laissa säädetty ilmoittamisvelvollisuus tai tietojen luovuttamista koskeva laki näin määrää. Jos laki sallii eikä pankin vaitiolovelvollisuus ole esteenä, henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille pankeille ja finanssiyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille käytettäväksi ilmoitettuihin tiedonkäsittelytarkoituksiin. Asiakasrekisterin tietoja luotoista, sitoumuksista ja niiden hoitamisesta, sekä tuloista voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla. Henkilötietojen siirtoa pankin keskitettyyn tietojenkäsittelyyn ei katsota tietojen luovuttamiseksi.

Kun maksusuoritus tehdään ulkomaille tai ulkomailta tullaan asiaankuuluvat henkilötiedot luovuttamaan ulkomaiselle pankille ja/tai tätä avustavalle taholle. Vastaanottavan maan lainsäädäntö määrää, missä määrin henkilötietoja tullaan luovuttamaan viranomaisille tai tarkastusta suorittaville tahoille, esim. vastaanottajamaan vero- ja maksulainsäädännön mukaisesti ja liittyen toimenpiteisiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

7. Asiakasseuranta ja markkinointi

Komplett Bank tulee antamaan asiakkaalle tietoa tuotteista, jotka kuuluvat asiakkaan ja pankin tekemän sopimuksen mukaiseen tuotevalikoimaan. Pankin tuotteet jaetaan seuraaviin ryhmiin:

Maksupalvelut
Talletus- ja lainapalvelut
Lainat ja muut luotot

Ilman asiakkaalta saatua suostumusta pankki voi käyttää seuraavia neutraaleja tietoja asiakasseurantaan ja markkinointiin: Asiakkaan nimi, yhteystiedot, syntymäpäivä ja mistä palveluista ja tuotteista asiakas on tehnyt sopimuksen. Komplett Bank voi saada tällaiset neutraalit tiedot yhteisestä yhdistetystä asiakastietokannasta. 

Jos tuotteita ja palveluita markkinoidaan jossain muussa tuoteryhmässä kuin siinä, josta pankki ja asiakas ovat tehneet sopimuksen (katso ensimmäinen kappale), vaaditaan asiakkaan suostumus siihen, että käytetään muita kuin neutraaleja asiakastietoja.

Asiakas voi esittää pankille pyynnön ja vaatia, ettei hänen tietojaan saa käyttää markkinointitarkoituksessa.

8. Asiakkaan riskiluokitus ja luottokelpoisuus
Pankki tulee Norjan rahoitustoimintaa koskevan lain määräysten mukaisesti, samoin kuin Suomen vastaavassa lainsäädännössä on määrätty, käsittelemään luottotietoja ja muita henkilötietoja siinä yhteydessä, kun luodaan ja käytetään järjestelmää, jolla arvioidaan pääoma- ja luottoriskiä. Sisäisten mittausmetodien järjestelmällä tarkoitetaan tässä pankin malleja, jotka käsittävät työ- ja päätösprosessit, valvontamekanismit, IT-järjestelmän sekä sisäiset ohjeet luotonannossa ja luoton hallinnassa, tarkastusmekanismit, tietokonejärjestelmät ja sisäiset linjaukset, jotka ovat sidoksissa luottoriskin ja muun relevantin riskin luokitteluun ja määrittelyyn.

Henkilötietoja voidaan hankkia tähän tarkoitukseen luottotietoyhtiöiltä.

9. Rikosten ehkäisy ja havaitseminen – rahanpesuraportit
Komplett Bank tulee käsittelemään henkilötietoja petosten ja muun rikollisen toiminnan ehkäisemiseen, ilmoittamiseen, selvittämiseen ja käsittelyyn. Tietoja kerätään muilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta, poliisilta ja muilta julkisilta viranomaisilta, ja tietoja luovutetaan samoille tahoille. Säilytysaika on enimmillään kymmenen vuotta rekisteröinnistä.

Pankki käsittelee henkilötietoja täyttääkseen Norjan rahanpesulain mukaisen epäilyttävien maksutapahtumien tutkinta- ja ilmoitusvelvollisuuden. Yhtiöllä on velvollisuus raportoida epäilyttävistä tiedoista ja maksutapahtumista Norjan talousrikosviranomaiselle, finanssitiedusteluyksikölle (Økokrim, Enheten for finansiell etterretning, EFE).

Asiakkaalla ei Norjan henkilötietolain 23 §:n ensimmäisen kappaleen b ja f kohdan mukaisesti ole oikeutta nähdä tietoja, jotka yhtiö on rekisteröinyt mainittuja tarkoituksia varten.


10. Puheluiden nauhoittaminen ja muun asiakasviestinnän säilyttäminen
Kaikki asiakkaiden kanssa käytävät puhelinkeskustelut saatetaan nauhoittaa. Keskusteluja käytetään ensisijaisesti valitusten käsittelyyn, laadunvarmistukseen ja koulutustarkoituksiin. Kiinteästä puhelinliittymästä tai matkapuhelimesta tulevien tai niihin soitettujen puhelujen nauhoituksia ja muuta asiakkaan kanssa käytävän viestinnän dokumentointia säilytetään kolme vuotta. Yhtiö saattaa hakea nauhoituksia tulevien ja lähtevien puhelinnumeroiden, keskustelun ajankohdan ja/tai puhelinkeskustelun käyneen yhtiön/yrityksen työntekijän perusteella. Muiden viestintäkanavien kautta käyty viestintä on haettavissa asiakkaan henkilöllisyyden, viestinnän ajankohdan sekä viestinnässä osapuolena olleiden yhtiön/yrityksen työntekijöiden perusteella.

11. Muuttaminen ja poistaminen
Yhtiö poistaa rekisteröidyt henkilötiedot tai tekee ne tunnistamattomiksi, kun käsittelyn tarkoitus on toteutettu, ellei tietoja tarvitse tai voi säilyttää sen jälkeen lainsäädännön perusteella. Norjan henkilötietolain rajoitukset huomioon ottaen asiakas voi vaatia, että puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan.

12. Evästeet
Tämä verkkosivu (komplettbank.fi) sisältää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedosoja jotka tallentuvat tietokoneellesi tai älypuhelimen muistiin. Tiedosto sisältää tietoa jonka tarkoitus on parantaa sivuston käyttökokemusta seuraavan kerran sivustolla vieraillessasi. Eväste ei voi levittää datavirusta tai muita haittaohjelmia.

Käytämme evästeitä pääasiassa verkkosivuston käytön analysointiin, sekä markkinointitarkoituksiin kolmansien osapuolien välityksellä. Verkkosivuston sisältö on tehty ja hallinnoidaan CMS alustalla, joka asettaa evästeitä sivustolle ja muistaa sinut seuraavan kerran vieraillessasi sivustollamme.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi turvallisuusasetuksista. Asetuksista voit itse valita mitkä evästeet haluat sallia, estää ja poistaa. Mikäli haluat estää evästeiden käytön verkkosivuillamme, haluamme muistuttaa, että käyttökokemuksesi verkkosivuillamme voi muuttua laadultaan huonommaksi. Jos kuitenkin estät evästeiden käytön täysin, useimmat verkkosivustomme toiminnot voivat estyä. Lisätietoa asetuksista löydät nettiselaimesi ohjeista.