Siirry suoraan sisältöön.

Ryhmäetuvakuutuksen tuotetiedot - Luottokortin maksuturva

Voimassa 01.01.2021 alkaen

Näissä tuotetiedoissa kerrotaan lyhyesti vakuutuksesta, jotta voisit tehdä päätöksen vakuutussopimuksesta ja arvioida vakuutustarvetta vakuutussopimuslain (543/1994) 5 §:n mukaisesti.

Ehdot ovat saatavilla kokonaisuudessaan tästä. 
Vakuutuksen tuotetiedot löydät tästä. (PDF)

Maksuturvavakuutus on ainutlaatuinen tarjous Komplett Bankin asiakkaille, jotka ovat tehneet luottokorttisopimuksen. Vakuutus auttaa maksamaan Komplett Bankin luottokortilla olevan velkasi, jos jäät sairauslomalle, joudut sairaalaan tai työttömäksi, sairastut vakavaan sairauteen tai kuolet.

MIKÄ ON MAKSUTURVAVAKUUTUS?

Sairauden tai työttömyyden yhteydessä vakuutuksesta maksetaan kuukausittainen korvaus, joka vastaa 10 prosenttia Komplett Bankin luottokortillasi jäljellä olevasta saldosta. Jos sairastut vakavasti tai kuolet, korvauksena maksetaan summa, joka vastaa jäljellä olevaa velkaasi päivää ennen vahinkotapahtumaa.
Huomioi, että laajuus riippuu siitä, oletko työntekijä vai yrittäjä. 

MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET – Kuka voi tehdä vakuutussopimuksen?

Vakuutussopimuksen allekirjoittaessasi vahvistat seuraavat seikat:
olet täyttänyt 20 vuotta ja olet alle 64-vuotias
olet kirjoilla Suomessa ja Kelan tai vastaavan norjalaisen, tanskalaisen tai ruotsalaisen laitoksen sairausvakuutuksen piirissä
olet ollut vakituisessa työssä tai yrittäjänä vähintään 18 viikkotunnin työajalla vähintään edeltäneiden 180 päivän ajan. Koeaika voidaan laskea mukaan 180 päivään, jos koeajalta on siirrytty keskeytyksettä vakituiseen työsuhteeseen. Työntekijällä tarkoitetaan vakituisessa tai määräaikaisessa työssä olevaa henkilöä, jonka sopimukseen perustuva työsuhteen pituus on vähintään 12 kuukautta. Yrittäjällä tarkoitetaan sinua, joka harjoitat yritystoimintaa ja työskentelet yrityksessä, jonka toimintaa verotetaan kokonaan tai osittain sinun elinkeinotoimintanasi.
olet täysin työkykyinen siten, että:
                    • suoritat työtehtäväsi esteittä
                    • et ole oikeutettu korvaukseen sairauden tai tapaturman vuoksi
et saa palkkatukea etkä tee sopeutettua työtä sairauden tai tapaturman vuoksi.
et ole saanut korvausta sairauden tai tapaturman vuoksi yli 30 peräkkäiseltä päivältä hakemuksen jättämistä edeltäneiden 360 päivän aikana.
sinulla ei tietosi mukaan ole sairautta tai vammaa eikä sinua ole kohdannut tapaturma, joka voi aiheuttaa sairauslomaa. 
sinua ei ole irtisanottu, et ole saanut irtisanomisilmoitusta etkä ole tietoinen tulevasta irtisanomisesta tai irtisanomisilmoituksesta. Tietoisuuteen samaistetaan tieto, joka on ollut yleisesti saatavilla työpaikalla/yrityksessä tai julkisuudessa, sekä se, että sinun on ollut perusteltua olettaa työttömyyden riskin olevan olemassa.  Sinun on täytettävä vakuutuksen myöntämisen edellytykset, että voit ottaa vakuutuksen. Jos olet ottanut vakuutuksen, vaikka et täytä vakuutuksen myöntämisen edellytyksiä, vakuutus ei välttämättä ole voimassa.

PALJONKO VAKUUTUS MAKSAA? 

Vakuutus maksaa 0,9 prosenttia jäljellä olevasta velasta kuukaudessa, ja se maksetaan luottokorttisopimuksen kuukausittaisen laskun yhteydessä.  Jos jäljellä oleva velka on esimerkiksi 2 000 euroa, vakuutuksen kuukausimaksu on 18 euroa. Vakuutusmaksu pienenee, kun jäljellä oleva velka pienenee.

MILLOIN VAKUUTUS TULEE VOIMAAN?

Vakuutus on voimassa siitä päivästä alkaen, jolloin luottokorttitili on avattu edellyttäen, että Komplett Bank on vastaanottanut täydellisen hakemuksen vakuutuksen myöntämiseksi.

Vakuutussopimus on voimassa yhden kuukauden. Ellei kumpikaan osapuoli irtisano vakuutussopimusta, sitä jatketaan BNP Paribas Cardifin ilmoittamilla ehdoilla kuukausi kerrallaan. BNP Paribas Cardifilla on oikeus muuttaa ehtoja ja vakuutusmaksua vakuutusajan lopussa vuodenvaihteen jälkeen. Muutoksista ilmoitetaan sinulle kirjallisesti vähintään kuukautta etukäteen.

VAKUUTUSSUOJAN EDELLYTYSAIKA

Vakuutussuojan edellytysaika on se aika, joka vakuutuksen on oltava voimassa ennen kuin vakuutussuoja alkaa. Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos sairastut tai jäät työttömäksi vakuutussuojan edellytysaikana. 

Vakuutussuojan edellytysaika lasketaan vakuutuksen alkamispäivästä. Vakuutussuojan edellytysaika on alentuneen työkyvyn, sairaalassaolon ja vakavan sairauden osalta 90 päivää.  Vakuutussuojan edellytysaikaa ei sovelleta kuolemantapaukseen. 

KARENSSIAIKA

Karenssiaika on vakuutustapahtumaa välittömästi seuraava ajanjakso, jona et saa korvausta vakuutuksesta. Alentuneen työkyvyn (sairausloma) ja työttömyyden karenssiaika on 30 päivää. Karenssiaika on sairaalassaolon osalta 7 päivää. Vakavaan sairauteen ja kuolemantapaukseen ei sovelleta karenssiaikaa


MITÄ VAKUUTUS KATTAA?

Vakuutussuojan edellytysaika
(laskettu vakuutuksen voimaantulopäivästä)

Karenssiaika (laskettu vahinkotapahtumasta)

Työttömyys

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos jäät kokonaan ja vastentahtoisesti työttömäksi vakuutusaikana.

Yrittäjä ei saa vakuutuskorvausta työttömyydestä. 

Kuukausikorvaus vastaa 10 prosenttia jäljellä olevasta velasta ja voi olla enintään 1 000 euroa kuukaudessa korkeintaan 10 kuukauden ajan vakuutustapausta kohti ja yhteensä 30 kuukautta vakuutusaikana laskettuna yhteen sen ajan kanssa, jona olet mahdollisesti saanut korvausta alentuneesta työkyvystä. Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.

 

 

 

90 päivää

 

 

 

30 päivää

Alentunut työkyky 

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos menetät työkykysi kokonaan vakuutusaikana.

Kuukausikorvaus vastaa 10 prosenttia jäljellä olevasta velasta ja voi olla enintään 1 000 euroa kuukaudessa korkeintaan 10 kuukauden ajan vakuutustapausta kohti ja yhteensä 30 kuukautta vakuutusaikana laskettuna yhteen sen ajan kanssa, jona olet mahdollisesti saanut korvausta työttömyydestä. Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.

 

 

 

90 päivää

 

 

 

30 päivää

Sairaalassaolo 
Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos joudut alentuneen työkyvyn vuoksi sairaalahoitoon karenssiaikana. Korvaus lasketaan kuukausikorvauksen mukaan, joka voi olla enintään 1 000 euroa. Korvausta voidaan maksaa enintään 23 päivältä vakuutustapahtumaa kohti tai yhteensä 69 päivältä vakuutuskauden aikana.
 

 

 

 

 

 90 päivää

 

 

 

 

 7 päivää

Vakava sairaus
Vakavan sairauden tapauksessa maksetaan summa, joka vastaa jäljellä olevaa saldoa (enintään 10 000 euroa). Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja. Täydellisten vakuutusehtojen kohdasta ”MÄÄRITELMÄT” näet, mikä lasketaan tässä yhteydessä vakavaksi sairaudeksi sekä ehdoissa ilmoitetut poikkeukset.
 

 

 

90 päivää 

 

 

0 päivää

Kuolemantapaus
Kuolemantapauksessa maksetaan summa, joka vastaa jäljellä olevaa lainan saldoa (enintään 10 000 euroa). Vakuutuksesta ei korvata viivästyskorkoja tai muita vastaavia maksuja.

 

 

0 päivää

 

 

0 päivää

 

Jäljellä olevalla saldolla tarkoitetaan sitä summaa, joka mahdollisen viivästyskoron ja vastaavien maksujen jälkeen on jäljellä maksettavaa silloin, kun korvaussumma lasketaan, ja se voi olla enintään 10 000 euroa. Alentuneen työkyvyn ja sairaalassaolon tapauksessa velka lasketaan vakuutustapahtumaa edeltävänä päivänä, työttömyyden tapauksessa päivää ennen, kuin sinut irtisanottiin tai irtisanomisestasi ilmoitettiin, ja kuolemantapauksessa kuolinpäivänä.

Vakuutuskorvaus maksetaan Komplett Bankille ja vähennetään luottokorttivelastasi.

ESIMERKKEJÄ SIITÄ, MITÄ VAKUUTUS EI KORVAA

Poikkeukset on kuvattu kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa.

Työttömyyden yhteydessä korvausta ei makseta, jos
olit vakuutuksen ottaessasi irtisanottu tai tiesit tulevasta irtisanomisesta/irtisanomisilmoituksesta, konkurssista tai uudelleenjärjestelyneuvotteluista
sinut irtisanotaan tai sinulle annetaan irtisanomisilmoitus vakuutussuojan edellytysaikana
irtisanoudut itse tai työsuhde päättyy sinun ja työnantajan välisestä sopimuksesta 
joudut työttömäksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen
joudut työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka kestoksi on sovittu alle 12 kuukautta  
olit koeajalla tai
joudut työttömäksi yrittäjänä toimimisen jälkeen.

Yksi edellytys korvauksen saamiselle työttömyyden yhteydessä on, että olet työmarkkinoiden käytettävissä.  Korvausta voidaan maksaa, jos työttömyyskassa tai KELA maksaa sinulle täyttä korvausta.

Et saa korvausta alentuneesta työkyvystä tai sairaalassaolosta, joka
ajoittuu vakuutussuojan edellytysaikaan
johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikka diagnoosi olisi voitu tehdä vasta vakuutuksen voimaantulon jälkeen. Korvausta ei makseta myöskään vaivoista, jotka liittyvät tällaisiin sairauksiin, tartuntoihin, vammoihin tai oireisiin.
liittyy alkoholin, huumausaineiden, unilääkkeiden tai muiden lääkkeiden väärinkäyttöön
johtuu psyykkisistä sairauksista tai oireyhtymistä tai käyttäytymishäiriöistä, esimerkiksi masennuksesta, uupumuksesta, stressiin liittyvistä vaivoista tai ahdistuneisuushäiriöstä.

Yksi edellytys korvauksen saamiselle alentuneen työkyvyn yhteydessä on, että KELA maksaa sinulle täyttä korvausta.

Korvausta ei makseta vakavasta sairaudesta, jonka aiheuttaa
ihosyöpä (paitsi invasiivinen pahanlaatuinen melanooma), leviämätön in situ -syöpä (carcinoma in situ) tai HIV-infektion yhteydessä esiintyvät kasvaimet
syövän tyyppi, joka on histologisesti luokiteltu alttiiksi (esim. trombosytemia ja polysytemia rubra vera) 
syöpätyyppi, joka on pahanlaatuisuuden rajoilla, tai syöpätyyppi, jonka pahanlaatuisuusaste on alhainen
eturauhasen kasvain, jollei kasvaimen histologinen Gleason-luokitus ole yli 6 pistettä tai levinneisyys TNM-luokituksen mukaan vähintään T2N0M0
krooninen lymfaattinen leukemia, ellei sen ole histologisessa tutkimuksessa todettu edenneen vähintään Binet’n luokituksen A-vaiheeseen
ohimenevä iskeeminen kohtaus tai vertebrovaskulaarinen iskeeminen kohtaus
sydän- ja verisuonitauti ilman sydäninfarktia, joka hoidetaan pallolaajennuksella (PCI)

Korvausta ei makseta myöskään vakuutussuojan edellytysaikana ilmenevästä vakavasta sairaudesta. Vakavasta sairaudesta maksetaan vakuutusaikana korvausta ainoastaan kerran, vaikka sinulla todettaisiin toinen vakava sairaus.

Korvausta ei makseta kuolemantapauksessa, jos
kuolemantapauksen syynä on itsemurha, joka tapahtuu vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta, paitsi jos on oletettava, että vakuutus on otettu ilman itsemurha-ajatusta
vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta sattuu kuolemantapaus, joka liittyy alkoholin, huumausaineiden, unilääkkeiden tai muiden lääkkeiden väärinkäyttöön
kuolemantapaus johtuu sairaudesta, tartunnasta, vammasta tai oireesta, joka on ilmennyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, vaikkei sitä olisi voitu diagnosoida ennen vakuutuksen voimaantuloa. Korvausta ei myöskään makseta kuolemantapauksesta, joka liittyy tällaiseen sairauteen, tartuntaan, vammaan tai oireeseen.

Huomioi, että nämä ovat esimerkkejä vakuutuksen poikkeuksista. Poikkeukset on kuvattu kokonaisuudessaan vakuutusehdoissa.

PERUUTUSOIKEUS JA IRTISANOMINEN

Sinulla on oikeus peruuttaa vakuutuksen osto 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona olet vastaanottanut vakuutuskirjan. Jos haluat peruuttaa kaupan, ota yhteyttä Komplett Bankiin osoitteessa www.komplettbank.fi , lähettämällä kirje Komplett Bankille osoitteeseen PL 7640, 00002 Helsinki tai soittamalla numeroon 09 424 52 288. Tällöin maksettu vakuutusmaksu palautetaan eikä vakuutuksen katsota tulleen voimaan.

Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti Komplett Bankille.

VAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN

Vakuutus on voimassa enintään sen kuukauden loppuun, joka edeltää kuukautta, jonka aikana täytät 65 vuotta. Vakuutuksen suoja työttömyyden, sairaalassaolon ja alentuneen työkyvyn vuoksi päättyy sitä ennen, jos et enää ole työelämässä, esimerkiksi eläkkeellejäämispäivänäsi. Kaikki vakuutuksen voimassaolon päättymiseen liittyvät määräykset löytyvät vakuutusehdoista osoitteessa www.komplettbank.fi.  

VANHENTUMINEN

Vahingosta on ilmoitettava vakuutuksenantajalle vuoden sisällä siitä, kun vahingon ilmoittaja on saanut tietoa vakuutuksesta, vakuutustapahtumasta ja sen seurauksista. Vahinkoilmoitus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Ilmoitus sattuneesta vakuutustapahtumasta rinnastetaan vahinkotapahtumaan. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä yllä ilmoitetun ajan sisällä, vakuutettu menettää oikeutensa korvaukseen vahingosta.

VAKUUTUKSENANTAJAT 

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, yritystunnus 516406-0559, on vakuutuksenantaja kuolemantapaussuojan osalta. BNP Paribas Cardif Försäkring AB, yritystunnus 516406-0567, on vakuutuksenantaja muiden vakuutussuojaperusteiden osalta. Yhtiöihin viitataan tässä yhdessä nimellä BNP Paribas Cardif, ja niiden toimipaikka on Göteborgissa. Osoite: Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, Ruotsi. Sähköposti: info@bnpparibascardif.se

Yhtiöiden vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset (SFCR) ovat saatavilla osoitteessa www.bnpparibascardif.se

VAKUUTUSEDUSTUS JA HALLINNOINTI

Vakuutuksen välittäjänä ja hallinnoijana toimii Komplett Bank ASA. Osoite on PL 7640, 00002 Helsinki. Vakuutus välitetään BNP Paribas Cardifin puolesta. Komplett Bank ei anna henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvia neuvoja. Komplett Bank on Norjan finanssivalvontaviranomaisen Finanstilsynetin rekisterissä, ja sillä on oikeus välittää vakuutuksia. Tämän tiedon voi tarkistaa Finanstilsynetiltä, jonka osoite on Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo ja puhelinnumero 22 93 98 00, tai forsikringsagentregistretistä osoitteessa www.finanstilsynet.no. Komplett Bank saa BNP Paribas Cardifilta korvausta vakuutusten välittämisestä ja hallinnoinnista. Korvaus koostuu kahdesta osasta: provisiosta, joka on 60 prosenttia vakuutusmaksusta, sekä vakuutuksen mahdollisesti tuottamaan voittoon perustuvasta osasta. Voitto lasketaan ansaittujen vakuutusmaksujen summasta sen jälkeen, kun niistä on vähennetty muun muassa hallinnointi- ja korvauskäsittelykulut, maksetut vahingonkorvaukset ja maksettu palkkio. Komplett Bankilla on oikeus voittoon, joka on 60–72 prosenttia kaikista ansaituista vakuutusmaksuista, ja 72 prosenttia ylittävältä osalta sillä on oikeus 65 prosenttiin voitosta.

Jos et ole tyytyväinen vakuutusten välitykseen ja hallinnointiin, ota yhteyttä osoitteeseen complaints@komplettbank.fi. 

BNP Paribas Cardif on vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta puhtaasta varallisuusvahingosta, jos sellainen syntyy sen seurauksena, että Komplett Bank laiminlyö lainmukaisia velvollisuuksiaan.

MUUTOKSENHAKU

Jos et ole tyytyväinen palveluun, voit ottaa yhteyttä kirjallisesti 
Sähköposti: info@bnpparibascardif.se

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG Ruotsi

Jos et ole tyytyväinen vahinkoasiassa saamaasi päätökseen, voit ottaa kirjallisesti yhteyttä BNP Paribas Cardifin Korvaushakemuslautakuntaan osoitteessa 

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG, Ruotsi

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa myös seuraavien tahojen käsiteltäväksi:
 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI
Puh: 09 6850 120, sähköposti: info@fine.fi www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
Puh: 029 566 5200, sähköposti: kril@oikeus.fi www.kuluttajariita.fi